Inkluderende dagtilbud til børn

EVA er i gang med at undersøge arbejdet med inklusion i dagtilbud. Hvorfor er det vigtigt? Og hvad kendetegner et inkluderende dagtilbud?

36472_6065-2-barnehagelek-jpg1276x721

(Interview med Anne Kjær Olsen, EVA’s chef for dagtilbud.)

Hvorfor laver EVA en undersøgelse om inklusion i dagtilbud?
”Inklusion er på alles læber, og mange kommuner og dagtilbud arbejder målrettet med at udvikle en inkluderende pædagogisk praksis. Ledere og medarbejdere i dagtilbud efteruddannes til at løfte inklusionsopgaven, og ressourcepersoner med særlig viden om inklusion får ansvar for at støtte det konkrete arbejde. Men der findes ikke et nationalt billede af inklusionsarbejdet – der findes mange forskellige konkrete undersøgelser, der belyser forskellige hjørner af inklusionsindsatserne. Vi vil med vores undersøgelse gerne give et samlet billede.”

Hvad er et ’inkluderende dagtilbud’?

”Arbejdet med inklusion i dagtilbud forstås som det at understøtte, at flest mulige børn får et tilbud i normalsystemet, samt at alle børn oplever sig som værdsatte deltagere i dagtilbuddets fællesskaber. Frem for at identificere børnenes mangler og eventuelt udskille dem til særlige foranstaltninger har det inkluderende dagtilbud fokus på at arbejde pædagogisk bevidst med inklusions- og eksklusionsmekanismer med henblik på at skabe udviklingsmuligheder og læring for alle børn.”

Hvorfor er det så vigtigt at sætte fokus på inklusion i dagtilbud?
”Hvis læring skal lykkes for alle børn, skal alle børn føle sig som en del af et fællesskab. Inklusion handler ikke bare om at nedbringe udgifterne til specialtilbud. Det handler også om en politisk og etisk dagsorden, hvor udvikling og deltagelse i fællesskabet er en rettighed for den enkelte og mangfoldighed opfattes som en værdi for fællesskabet – inklusion bliver altså ikke kun rettet mod børn med særlige behov, men mod alle børn.”

Hvem er undersøgelsens resultater møntet på?
”Vi vil gerne give et overblik over forståelser af og praksis i arbejdet med inklusion i dagtilbud – på tværs af dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Hvad vil det fx sige at arbejde inkluderende i de forskellige pædagogiske sammenhænge, og hvordan understøtter man arbejdet? Vi undersøger altså, hvordan pædagogiske konsulenter i de kommunale dagtilbudsforvaltninger, dagtilbudsledere, dagplejepædagoger, pædagoger og dagplejere arbejder med inklusion, og hvordan de forstår begrebet. Vi ønsker at give et samlet billede af, hvordan inklusionsarbejdet på dagtilbudsområdet understøttes og organiseres, så hver enkelt kommune har mulighed for at spejle sin egen indsats i et nationalt billede.

Hvad kan undersøgelsen bruges til?
”Vi håber undersøgelsen kan gøre alle, der arbejder med inkluderende læringsmiljøer klogere på hvad det vil sige at arbejde med inklusion i dagtilbud. Hvad forstår dagplejeren ved inklusion? Hvad betyder det at arbejde inkluderende i en børnehave? Og hvordan understøtter de forskellige ressourcepersoner bedst det konkrete arbejde? Desuden er det helt centralt for arbejdet med inklusion at vide, om vi taler om det samme – vi vil bl.a. gerne tydeliggøre, hvis der er forskelle i måden, de professionelle forstår begrebet, eller hvis de griber arbejdet med inklusion an på forskellig vis.”

07-10-2013 | AF MARIA HOLKENFELDT BEHRENDT

Denne artikel er skrevet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

http://www.eva.dk/dagtilbud/e-magasinet-evaluering/2013/evaluering-oktober-2013/alle-born-skal-fole-sig-som-en-del-af-et-faellesskab